PLJOČKE

 

Jok do pljočki se čini s kandunami, ove kandune se zovu pljočke, jesu široke štokodire veče o manje do jenoga pedlja e, visoke dva, tri prsta. Za moč joka servu pljočke, (bolje imat semaj koju pljočku do veče, zašto ngapa spiso ke se razblju) dva štrikja ke jesu dva kanduna ne veče velke do jene šake oš misto za joka, misto za joka ma bit zgora zeblje tvrde. Ovi jok je a skuadre, jukature moru bit 2 - 3 - 4 za saku skuadru. Kada se činu gare je bolje imat jena čeljade ke čini arbitr e ke naturalmend znade regule, tako če gledat, če mirit oš če dečidi samo on. Partita se dobi kada jena skuadra riva a; 11-15-21. Pljočke se moru prominit kada se razblju oš pri ke počme jena nova ruka.

 

Kako se joka

 

Kada je se zabra misto di joka, se pozicijunaju štrikje nadugo jena do drugoga 8-10 m. oš jena frunda drugoga, ma ju se činit limite do mista di se joka, se štrikje jesu nadugo jena s drugime 10 m. ma ju se ostat još dva metra na saku banu naza štrikja e, misto di se joka more bit širok 3-4 metra, ove regule valjaju kada se činu gare, si no gre dobro saki misto oš kako bide bide. Kada se stipnu pljočke, se nemore pro s nogom lineu do štrikji, linea se more činit s jišem, se jukatur čaka s nogom ovu lineu, tir ne valja e, njegova pljočka ma se odja, pljočka se odjame pur kada izadje van limita kamba. Jok se čini dove manere; pljočke ma ju se stipni veče kurto ke se more krajem štrikja, jena lipi punat je veče difičilo ke aversarj ti ga odjame, se skuadre se vržu dakorda pri ke počmu joka, se more činit valjat ke kada sve jukature do jene skuadre meču sak sebe pljočku na punat, punde valjaju lu dupj. Za vit koja skuadra ma počet stipat pljočke, dva jukatura o kapitane do skuadre stipnu jenu pljočku saki, ona pljočka done skuadre ke idje veče kurto štrikja ma počet. Na kraj ruke skuadra ke je činila punat ona počme stipni pljočke na novu ruku.

 

Se kada se hiti jena pljočka, ona se razbi o razbi koju drugu pljočku, sve one toca veče male ma ju se odja, ostane na jok samo oni toc do pljočke veče velki, (na figur ode izbane, toca do pljočke veče male, n.1 oš n.2 ma ju se odja, ma ostat samo oni toc veče velki n.3, kada se funi ruka se moru prominit pljočke razbljenje). Štisa stvara valja si se razbi štrikj, toca male ma ju se odja, kada funi ruka se more prominit štrikj.

 

Kada ngapa ke pljočka do jene skuadre oš do druge ope dvi jesu pujane mbača štrikja e se nemore dečidi čigov je punat, ma ju se skupi sekolike pljočke ter ova ruka ma se opet joka, se jena pljočka kuciva mbača štrikja e jena druga leži zgora štrikja (na figur ode izbane, punat je do pljočke n.1) punat je done pljočke ke leži zgora štrikja jerke za moč dat punat, se reče ke ona zgora tokiva štrikja veče čuda do one ke samo pujiva.

 

Kada jena pljočka bide kucana do druge pljočke e ova izadje van misure do kamba, ova pljočka ke je izašla ma se odjat. Se ngapa ke štrikj je se no malo zapreta e, se ne toko vidi jerke jena pljočka je ga koljila, on se nemore smobi, se more vrč na njegov misto kada se funi joka ruka. Kada štrikj bide koljen do jene pljočke ter izadje van misure kamba, skuadra aversarja si vame toko pundi koko jukaturi još imaju u ruk pljočku.

 

 

Gabriele Romagnoli

 

 
Facebook Twitter Google Reader Myspace Invia questo link - Pošalji ovaj link - Send the link Stampa questa pagina