JOK DO PET KANDUNIČA

 

Za činit ovi jok servu pet kanduniča tunane ne toko velke ne toko male. Se more joka zgora koje jene škaline o zgora kojoga parapeta, je dobra pur koja stara stolica, u zemblju je čuda nisko oš skomido. Kanduniče se zaberu skupa jukaturem ke ma se joka, partita se dobilje kada jena jukatur riva a 11 - 15 - 21.

 

REGULE

 

1.      Se vamu sve pet kanduniča na jenu ruku e se hitu u zemblju, na misto di je se zabralo za joka, kanduniča se hitu kano kada se hitu dade, se zabere mat, (mat je oni kandunič ke se zabere na saku novu ruku e šnjom ma se joka, mat se nemore prominit, se aversarj mendr ke se joka, se domisli ke mat je bila prominjena, jok proje njemu, mat se more prominit samo si se razblje, pur one druge kanduniča se moru prominit, ma samo si se razblju). Kada je se zabrala mat, počme jok, mat se hiti navisko e na oni štisi vrime štisom rukom ma se skupi jena kandunič e s kanduničem u ruk ma se kjapat mat, tako dokle se neskupu sve kanduniča, (si mat padne u zemblju o si se kjapa veče do jenoga kanduniča, jok proje aversarju, kada jok ti se vrni teb, jok se počme di smo ga ostal, regula ne valja za nazanju ruku).

 

2.      Na ovi turn dop ke je se zabrala mat, kanduniča ma ju se kjapivat dva navot, se kanduniče jesu nadugo jena s drugime, se moru vičinivat malo navot, svemaj ma se hiti navisko mat e na oni štisi vrime ma se vičinat kandunič oš ma se kjapat mat, (si mat padne u zemblju o si se kjapa jena kandunič veče o manje, jok proje aversarju).

 

3.      Na ovi turn dop ke je se zabrala mat, ma se kjapat pri jena kandunič pa tri sve skupa (se more pur kjapat pri tri kanduniča pa jena) se kanduniče jesu nadugo jena s drugime se moru vičinat malo navot, svemaj ma se hiti navisko mat e na oni štisi vrime ma se vičinat kandunič oš ma se kjapat mat, (si mat padne u zemblju o si se kjapa jena kandunič veče o manje, jok proje aversarju).

 

4.      Na ovu turnatu dop ke je se zabrala mat, ma ju se kjapat sve četir kanduniča skupa, se kanduniče jesu nadugo jena s drugime se moru vičinat malo navot, svemaj ma se hiti navisko mat e na oni štisi vrime ma se vičinat kandunič oš ma se kjapat mat, (si mat padne u zemblju o si se kjapa jena kandunič manje, jok proje aversarju).

 

 

5.      Sada ma se činit prvi most kano na figur, jena ruka čini most a ona druga ma se progni s kanduničama u ruk naza mosta, kanduniča ma ju se hiti napri mosta, (most ga se nemore smobi, ko ga smobi, jok proje aversarju) se zabre mat e jena kandunič navot ma se činit pro zdola mosta, se kanduniče jesu nadugo jena s drugime se moru vičinat malo navot, svemaj ma se hitat navisko mat e na oni štisi vrime ma se vičinat kandunič oš ma se kjapat mat, (si mat padne u zemblju o si se činu pro veče do jenoga kanduniča, jok proje aversarju). Se gre tako napri dokle se nečinu sve pasadže ke smo činil na n. 1 - 2 - 34.

 

 

6.      Sada ma se činit sekondi most kano na figur, jena ruka čini most a ona druga ma se progni s kanduničama u ruk naza mosta, kanduniča ma ju se hiti napri mosta, (most ga se nemore smobi, ko ga smobi, jok proje aversarju) se zabre mat e jena kandunič navot ma se činit pro zdola mosta, se kanduniče jesu nadugo jena s drugime se moru vičinat malo navot, svemaj ma se hitat navisko mat e na oni štisi vrime ma se vičinat kandunič oš ma se kjapat mat, (si mat padne u zemblju o si se činu pro veče do jenoga kanduniča, jok proje aversarju). Se gre tako napri dokle se nečinu sve pasadže ke smo činil na n. 1 - 2 - 34.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.      Sada ma se činit marteja se hitu pri kanduniča u zemblju pa se zabre jena kandunič ke ma se vrč kano na figur ode izbane, sada ma se zbatni jenu botu u zemblju, kano se bi bija jena marteja, pa ma se vaze jena kandunič, ma se ga hiti navisko e na oni štisi vrime ma se ndumulat drugu botu u zemblju e oni kandunič ke je se hitija navisko ma se činit ulist unutra u šak, jena navot ma ju se činit ulist sve četir kanduniča, (si kandunič ne ulize unutra u šak jok proje aversarju) se kandunič ke čini marteja se razblje, se more prominit.

 

 

8.      Sada ma ju se činit škare se hitu kanduniča u zemblju pa se kjapa jena kandunič navot kano na figur ode izbane, sada kandunič ma se hiti navisko e ma se ga činit ulist unutra u šak, tako jena navot ma ju se činit ulist sve četir kanduniča, (si kandunič ne ulize unutra u šak jok proje aversarju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.      Sada doje stvara veče imbortanda, to jesu punde, ma ju se vrč kanduniča unutra na ruke, kano na figur ode izbane, kanduniča sve skupa ma ju se hiti navisko e na oni štisi vrime ma ju se zbrnit ruke e kanduniče ma ju se cinit past zgora njih, kanduniča ke ostanu ma ju se hiti opet navisko e zbrnit ruke drugu votu, veče kanduniča ostanu zgora ruk veče punde se činu, si ostane jena kandunič, to je jena punat, se ostanu dva, to jesu dva punda e tako napri, (si se činu punde jukatur gre napri e počme sekoliko dakap, si ne ostane ni jena kandunič zgora ruk se ne dobilje ni jena punat e jok proje aversarju e kada jok ti se vrača teb ma se počme sekoliko dakap). Ko pri riva na pundedž ke je ba se reklo, dobilje partitu.

 

Gabriele Romagnoli

 
Facebook Twitter Google Reader Myspace Invia questo link - Pošalji ovaj link - Send the link Stampa questa pagina